Class - Ura Gyaku - Koto Ryu

This class explores the form of Ura Gyaku, its many applications, through demonstration of;
Ura Gyaku - Koto Ryu
Ura Gyaku - Iaijutsu
Ura Gyaku - Hoko no Kamae
Ura Gyaku - San Shin