Class - Ukemi & Koto Ryu Class - Day 1

This class explores the form of Ukemi and Koto Ryu, its many applications, through demonstration of;
 
Ukemi
Yokuto
Yokuto continued
Yokuto / Hekiko Gata – Katana 
Yokuto continued – Shikaken / Kamae
Yokuto – Omote Gyaku – Ashinake
How to take Seigan no Kamae
Ukemi - seiza
Taking Seigan no Kamae continued
Taking Seigan no Kamae – bojustu
Seiza – Muso Dori
Seiza – muso dori continued