Class - Tsuki

This class explores the form of tsuki, its many applications, through demonstration of;
Tsuki & Omote Gyaku
Ma ko Shuto
Gedan Uke
Take Ori from Seiza
Fu no Kata
Omote Gyaku
Katate Ura Gyaku
Hanbo