Class - Sui no Kata

This class explores the form of Sui no Kata, its many applications, through demonstration of;
Sui no kata
Taking Ichi Monji no Kamae
Uke & Shuto
Shifting
Renzoku Waza
Omote Gyaku & Omote Shuto - Direct
Kasumi Dori