Poughkeepsie Jan 17 - San Shin / Chi no Kata

In this seminar we explore san shin through the demonstration of:

 • Kamae
 • Syncronization
 • Iaijutsu
 • Tanren
 • Fudo ken
 • Precision
 • Shifting & Attacking
 • Keri
 • Observation
 • Gyogyaku ken
 • San Shin Dori
 • The process
 • San Shin Uchi
 • Shuto
 • Zenpo
 • Structure
 • Omote Gyaku