Poughkeepsie 2011 -Kukishinden-ryū Naginatajutsu

The theme of the seminar: Kukishinden-ryū Naginatajutsu 薙刀術 九鬼神流 

Gyokko-ryū Koshjijutsu 玉虎流骨指術

 

This seminar explores Kukishinden-ryū Naginatajutsu 薙刀術 九鬼神流 , through;

 

  • Nagi O Toshi (薙倒)
  • Seigan Nagi o Toshi (薙倒青眼之構)  
  • Ura Nagi o Toshi (裏薙倒) 
  • Rei
  • Hasso o Toshi  (薙倒八相之構) 
  • Oni Nuki (小太刀) 

And explores  Gyokko-ryū Kossjijutsu 玉虎流骨指術, through

  • GyokkoRyu - Ujaku (玉虎流 骨指術 烏鵲)