Jumonji no Kata - Ura Gyaku

This class explores Jumonji no Kata through the demonstration of:

  • Ura Gyaku
  • Gedan Jumonji - Bojutsu
  • Oni Kudaki
  • Mae Uke Gata