Jumonji No Kata - Bojutsu & Shuto

This class explores Jumonji no Kata through demonstrations of:

  • Bojutsu
  • Shuto
  • Boshiken