Class - Japan - Kusari Gama

Japan

  • Kusari Gama
  • Omote Gyaku - Shuto / Koku