Class - Take Ori

In this program we explore Take Ori through the demonstration of:

  • O toshi
  • Yo Kuchiku
  • Seigan no Kamae
  • Tsuki
  • Kocho Gaeshi