Class - Omote Gyaku -Single Camera

In this class we explore Omote Gyaku through the demonstration of:

  • Omote Gyaku
  • Bojutsu, Kenjutsu, Iaijutsu
  • Tsuki
  • Chi no kata
  • Kamae
  • Shuto
  • Seiza