Class - Jumonji no Kata - Omote Gyaku Dori

This class explores Jumonji no Kata through the demonstration of:

 

  • Omote Gyaku Dori
  • Naginata
  • Musha Dori