Class - Jumonji no Kata - Mutodori

In this class we explore the form of Jumonji no Kata through the demonstration of:

  • Muto Dori
  • Gyaku Kamae
  • Shuto
  • Gyaku Hasso
  • Iaijutsu
  • Hanbo
  • Ura Gyaku Dori
  • Kunai