Class - Jumonji no Kata

In this class we explore the form of Jumonji no Kata through demonstration of:

  • Jumonji no Kata
  • Kenjutsu
  • Renzoku Waza
  • Keri
  • Maeko Uchi
  • Gedan Uke