Class - Bojutsu Yoko Menuchi

In this class Bojutsu is explored through the demonstration of:

  • Ashi Barai
  • Yoko Men
  • Being Profile
  • Taijutsu
  • Kenjutsu
  • Chudan Tsuki
  • Oni Kudaki