Class - Aruki Ashi

This program explores Aruki Ashi through the demonstration of:

  • Aruki Ashi
  • Chiku Waza
  • Ai Uchi