Class - Bojutsu

This class explores bojutsu, its many applications, through demonstration of;
Masu o Mashi
Fu no Kata - Mi no Chi