Fu no Kata, Sui no Kata & Ganseki Nage - NYC Private Class

This class explores the form of Fu no Kata, Sui no Kata & Genseki Nage, its many applications, through demonstration of;
Fu no Kata -Sai ke Gata 
Fu no Kata - Gedan Uchi 
Ganseki Nage
Ganseki Nage - Iaijutsu
Sui no Kata - Omote Shuto
Bojutsu - Men uchi Gata