Class - Uchi Gata

This class explores Uchi Gata through the demonstration of:

  • Hachi Monji no Kamae
  • Synchronization
  • Iaijutsu
  • Take Ori
  • Omote Gyaku
  • Shuto
  • Bojutsu
  • Seigan no Kamae